Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 11η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     
Ενημέρωση για την διοικητική κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2.     
Συμπλήρωση της αριθμ. 94/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3.     
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 5η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4.     
10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 6η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5.     
Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6.     
Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
7.     
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 12/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8.     
Έγκριση της τροποποίησης μελέτης , του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα  Αικατερίνη.
9.     
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10.  
Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11.  
Έγκριση της αριθμ. 67/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
12.  
Έγκριση της αριθμ. 62/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
13.  
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
14.  
Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
15.  
Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων χρήσης 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής: Δήμαρχος.
16.  
Υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
17.  
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.