Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 16η  Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) και αντικατάσταση αυτού.
      Εισηγητής: Δήμαρχος.
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4.    Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017..
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6.    Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7.    Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
8.    Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013) προϋπολογισμού 180.000,00 €.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9.    Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.
     Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
10. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017».
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.