Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 30η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.     
Τροποποίηση της αρ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον πίνακα των δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2.     
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3.     
Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4.     
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5.     
Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού , μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (Α.Μ. 6/2012) προϋπολογισμού 420.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
6.     
Έκδοση απόφασης - γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
7.     
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
8.     
Έγκριση της αριθμ. 129/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Β' τρίμηνο).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
9.     
Έγκριση της αριθμ. 138/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
10.  
Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ' , για το μήνα Οκτώβριο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.