Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Στην αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Αργιθέας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Και οι άνθρωποι στα ορεινά έχουν δικαίωμα στην ασφαλή επικοινωνία»


Στηναποκατάσταση ζημιών στη θέσηΞηρόρεμα Πετρωτού οδικού δικτύουΑργιθέας Π.Ε. Καρδίτσαςπροχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού500.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), το οποίο πρόκειται ναεκτελεστείμε πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης τηνΔιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια παρεμβαίνουμε άμεσα αποκαθιστώντας τμήματα του οδικού δικτύου ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τις Περιφέρειας έχουν καταγράψει και επισημάνει τις θέσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας όπου χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων, τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου.Και οι άνθρωποι στα ορεινά έχουν δικαίωμα στην ασφαλή επικοινωνία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί στη θέση Ξηρόρεμα Πετρωτού οι οποίες θα αντιμετωπιστούν με την κατασκευή τεχνικών, όπως είναι οι τοίχοι αντιστήριξης, οι λεκάνες ηρεμίας, οι σωληνωτοί οχετοί και τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. Επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις θα πραγματοποιηθούν ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση του οδικού δικτύου.

Α. Στην Δυτική Αργιθέα και στη θέση «Ξηρόρεμα Πετρωτού» θα γίνει:
-Άρση των καταπτώσεων, διαπλάτυνση και διευθέτηση του ρέματος ανάντι.
-Καθαίρεση της ιρλανδικής διάβασης και ανακατασκευή αυτής με σκυρόδεμα C20/25.
-Κατασκευή δίδυμου σωληνωτού οχετού με τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D2000mm, εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα και κατασκευή των απαραίτητων πτερυγοτοίχων.
-Κατασκευή λεκάνης ηρεμίας και συγκράτησης φερτών υλικών.
-Κατασκευή πρόσβασης στη λεκάνη ηρεμίας προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού.
-Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του δρόμου προς γέφυρα Πετρωτού.
-Αποκατάσταση οδοστρώματος.

Β. Σε τμήματα του οδικού άξονα της Δυτικής Αργιθέας και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία (χωρίς απαραίτητα τα τμήματα αυτά να είναι ενιαία), θα γίνουν ασφαλτικές εργασίες για τη βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου.